Tổng hợp

Tổng hợp các nghiên cứu, tin tức và bình luận về tất cả các lĩnh vực.

Mười Hai Quy luật chi phối Vũ trụ

Vũ trụ cũng như một bộ máy được vận hành một cách hoàn hảo với các quy luật tự nhiên của nó. Tạm gọi là Quy Luật vì nó vừa là nguyên lý vận hành và chi phối toàn bộ Vũ trụ tổng thể và là bản chất của Vũ trụ. Các Luật Vũ trụ này đều có liên quan và tương tác với nhau một cách rất tinh tế

Read more